Divinitatea Domnului Isus [partea 1]

Domnul Isus Hristos, după natura sa divină, este singurul Fiu al lui Dumnezeu – născut din eternitate, nu făcut și nici creat, pentru că atunci ar fi o creatură.

El este unul în esență cu Tatăl; co-etern, imaginea exactă a persoanei Tatălui și „reflectarea gloriei Sale” (Coloseni 1.15, Evrei 1.3) fiind în toate lucrurile ca El.

El este Fiul lui Dumnezeu nu numai din momentul în care Și-a asumat natura umană, ci din eternitate, așa cum ne învață următoarele mărturii când sunt luate împreună.

Moise spune că Dumnezeu „a creat lumea” (Gen. 1.1) și Ioan spune că „toate lucrurile au fost create de Cuvânt” (Ioan 1.3), pe care îl numește Dumnezeu. Apostolul spune că „Dumnezeu a făcut lumea prin Fiul Său”. (Evrei 1.2). El mai spune că „Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Isus Hristos” (Coloseni 1.16). Și deci rezultă faptul că cel care este numit Dumnezeu, Cuvântul, Fiul și Isus Hristos a existat deja când toate lucrurile au fost create de El.

Prin urmare, profetul Mica spune că originea Sa este „din vechime, din eternitate” (Mica 5.2; Apocalipsa 5.2). Apostolul spune că nu are „nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții” (Evrei 7.3)

 „Deci El este adevăratul Dumnezeu etern, Cel Atotputernic, pe care Îl invocăm, ne închinăm și Îi slujim.” [Din „Confesiunea belgiană”]

COMPARAȚIE ÎNTRE TEXTELE BIBLICE
Dumnezeu Demn să aibă același statut Domnul Isus
Isaia 43.10 Trebuie să fim martorii Săi Fapte 1.8
Ioan 14.1 (a) Să avem credință/să credem în El Ioan 14.1 (b)
Isaia 45.22-23 Plecare genunchilor/mărturisirea cu gura Filipeni 2.10-11
Apoc. 4.11 Demn de a primi onoarea și gloria Apoc. 5.12
Fapte 16.34 Să credem în El pentru a fi mîntuiți Fapte 16.31
Isaia 12.2
Isaia 43.11
Luca 1.47
Mîntuitor / Unic Mîntuitor Tit 2.13
Luca 2.11
Ioan 4.42
Fapte 4.12
Ioel 2.32 Oricine cheamă Numele Lui este mîntuit Fapte 2.21
Iosua 24.24 Să-l slujim Coloseni 3.24
Neemia 9.6
Apoc. 7.11
Este venerat de îngeri [I se închină] Evrei 1.4-6
Mat 4.10
Ioan 4.24
Apoc. 5.13-14, 11.16
Alții I se închină Mat 14.33, 28.9
Ioan 9.38
Apoc. 5.14
“Așa vorbește Domnul”
(utilizat de zeci de ori)
Vorbește cu autoritate divină “Adevărat, îți spun….”
(utilizat de zeci de ori)
Mt 28.18
     
Dumnezeu Aceleași Nume și Titluri Domnul Isus
Exod 20.2-3
Dt 32.39
Isaia 43.10, 44.6, 8, 45.5, 22
Dumnezeu Mat 1.23
Ioan 1.1
Ioan 20.28
Rom 9.5
Filipeni. 2.6
Evrei 1.8
1 Tim 1.15-17
Dt 10.15-17 Domn Lk 2.11
Gen 17.1
Ex 6.3
Jer 32.18
Puternic / Atotputernic Isaia 9.6
Apoc. 1.8
(Ref. Apoc. 22.12-13)
Is 44.6
Is 48.12
Primul și Ultimul Apoc. 1.8, 1.17
Apoc. 2.8
Apoc. 22.13
Ex 3.14
Dt 32.39
Is 48.12
EU SÎNT Ioan 8.58
Ioan 8.24
Ioan 13.19
Deut 10.17
Ps 136.2-3
Dan 2.47
1 Tim 6.15
Regele Regilor, Domnul Domnilor Apoc. 17.14
Apoc. 19.16
Osea 11.9 Cel Sfînt Fapte 3.14
Ps 23.1 Păstor Ioan 10.11
Ps 18.31 Stînca 1 Cor 10.4
     
Dumnezeu Efectuează aceleași acțiuni Domnul Isus
Fapte 2.32 L-a înviat pe Domnul Isus Ioan 2.18-22, 10.17-18
Gen 1.1
Isaia 44.24
Isaia 45.12
Neemia 9.6
Apoc. 4.11
A creat Cerul și Pămîntul și toate lucrurile Ioan 1.3
Coloseni 1.16
Ps 65.3
Isaia 43.25
Ieremia 31.34
Iartă păcatele Luca 5.20-21
Marcu 2.7-11
2 Cronici 7.14, etc. Aude rugăciunile Ioan 14.14
Ieremia 17.10 Cercetează inima și recompensează faptele Apoc. 2.23
Gen 18.25
Ps 96.13
Judecă totul Ioan 5.22
2 Tim 4.1
Prov 3.12 Disciplinează pe cei pe care îi iubește Apoc. 3.19
Ps 89.9
Ps 107.29
Calmează vîntul și marea Luca 8.24-25
Marcu 4.39-41
Ioan 5.21 (a) Învie morții Ioan 5.21 (b)
Rom 6.23 Oferă viața eternă Ioan 5.39-40, 10.28
Isaia 41.10 Este cu noi Mat 28.20
     
Dumnezeu Aceleași atribute Domnul Isus
Ps 90.2
Prov 8.23
Etern Isaia 9.6
Mica 5.2
Ioan 1.2
Ps 139.7-12
Prov 15.3
Omniprezent Mat 18.20
Mat 28.20
Is 45.5-12 Atotputernic Mat 28.18
1 Regi 8.39
Ieremia 17.9-10
1 Ioan 3.20
Omniscient Mat 11.27
Luca 5.4-6
Ioan 2.25, 16.30, 21.17
Maleahi 3.6 Nu se schimbă  – imuabil Evrei 13.8
Ieremia 42.5 Martor Adevărat și Loial [Credincios] Apoc. 3.14
Ps 27.1 Lumină Ioan 8.12
Ps 71.5 Speranța noastră 1 Tim 1.1
Ps 46.1 Puterea noastră Filipeni 4.13
Ieremia 17.13 Sursa de apă vie Ioan 4.14
Apoc. 21.6
Ps 116.5
Apoc. 15.4
Drept Fapte 3.14
1 Ioan 2.1

Geneza 1.1
La început Dumnezeu a creat cerul și pămîntul.

* (În ebraică, aici cuvântul pentru Dumnezeu este Elohim, Dumnezeu la plural.)
Geneza 1.26
Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele care se mişcă pe pămînt.“

* (Plural, adică mai mulți, Dumnezeirea)
Coloseni 2.8, 9
Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.

Exod 3.14
Dumnezeu a zis lui Moise:„Eu sînt Cel ce sînt.“ Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numeşte «Eu sînt», m-a trimes la voi.“

Ioan 8.58
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, Eu sînt.“

*(Dumnezeu a zis Eu sînt, Domnul Isus a spus Eu sînt).

Isaia 44.6
„Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: «Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.
Apocalipsa 22.13
Eu sînt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfîrşitul.
*(Vedem din versetele anterioare că este vorba de Domnul Isus).

Ioan 10.30
Eu și Tată sîntem una.

*(Aceste versete ne spun că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt una în esență, ambele Persoane referindu-se la ele însele ca începutul și sfârșitul, primul și ultimul)

Isaia 9.6
Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.

*(Copilul care se va naște, profeție despre Domnul Isus, va fi numit Dumnezeu puternic, Părintele eternităților, Prinț al păcii).

 Isaia 43.10
„Voi sînteţi martorii Mei -, zice Domnul, – voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sînt: înainte de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu, şi după Mine nu va fi, Eu, Eu sînt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor!

Luca 2.11
Vi s-a născut astăzi, în cetatea lui David un Mîntuitor, care este Hristos Domnul.

*(În Isaia Dumnezeu spune „lângă mine nu există măntuitor”, în Luca Domnul Hristos este numit mîntuitor).
Mica 5.2
Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui origine se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele eternității.

*(Acest verset, arătînd despre Cel care va ieși din Betleem pentru a fi conducător în Israel, vorbește despre Domnul Isus. Acest lucru arată în mod clar că Domnul Isus nu a fost creat așa cum învață unii, ci este din eternitate).

Ioan 5.17,18
Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează pînă acum; şi Eu de asemenea lucrez.“ Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă deslega ziua Sabatului, dar şi pentrucă zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu.

Evrei 1.2
…la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

Coloseni 1.15, 16
El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întîi născut din toată zidirea. 16. Pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

*(Aceste versete arată pre-existența Domnului Isus și faptul că El a creat tote lucrurile).

Evrei 1.8
pe cînd Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate:

Psalmul 45.6,7
Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este vecinic; toiagul de domnie al împărăţiei Tale este un toiag de dreptate. Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai pe sus decît pe tovarăşii Tăi de slujbă.

*(Dumnezeu Tatăl se adresează Fiului cu titlul de Dumnezeu).

Psalmul 10.16
Domnul [Iahve] este Rege pentru totdeauna și întotdeauna;

Apocalipsa 19.16
Și pe cămașă și pe coapsa lui are un nume scris, Împăratul împăraților și Domnul Domnului.
*(vorbind despre Domnul Isus în Apoc. 19, comparația cu Ps 10 este evidentă)

1 Timotei 3.16
Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei…„Celce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.“

Matei 1.23
„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel“, care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi“.

Titus 2.13, 14
…aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curețe un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.

*(Aceste versete arată că Isus Hristos este *Dumnezeu, *manifestat în trup, *cu noi pe pământ, *Dumnezeul și Mîntuitorul nostru).

Aceste Scripturi arată că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu, altfel am avea 2 Domni ai gloriei, 2 Dumnezei puternici, 2 Părinți veșnici, 2 Regi ai Regilor, 2 Mîntuitori și 2 EU SÎNT. Adevărul este că cele 2 Persoane sînt una în esență și nu există alt Dumnezeu.

SURSA: http://www.truthaccordingtoscripture.com/
[text preluat şi tradus cu permisiunea scrisă a autorului]
[recomandăm doar acest articol momentan]

NOTĂ: modul prea puțin îngrijit al ideilor prezentate aparține autorului lor.
Probabil va mai exista o parte [originală] cu evidențe extrase chiar din Traducerea Lumii Noi a „martorilor lui iehova”.
Aceasta se găsește aici: legătură articol partea 2.

Un comentariu la „Divinitatea Domnului Isus [partea 1]

  1. Pingback: Divinitatea Domnului Isus [partea 2] | RECRITIX

Doar comentarii pertinente și la obiect

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s