Divinitatea Domnului Isus [partea 2]

Prima parte a fost o demonstrație a unui evanghelic pentru cei care recunosc într-un fel sau altul Triunitatea Divină, dar care nu au ajuns suficient de convinși sau care nu au argumente la întrebarea: este Domnul Isus Hristos [la fel de] Dumnezeu, egal în esență cu Tatăl?

Acum vom încerca să privim lucrurile din punctul de vedere al unui „martor” care caută texte biblice despre divinitatea Domnului Isus Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. [unii ar obiecta că „martorii” nu caută – dar Domnul este cel care are milă!]

În acest articol vom lua texte clare din Traducerea Lumii Noi [TLN] pentru a demonstra că Biblia învață aspectul Divinității/Dumnezeirii Domnului Isus Hristos.

Cînd venim în contact cu „martorii lui iehova” sau alții ca ei, dar care sînt deschiși la dialog, vor vedea că toate argumentele lor cad odată cu doar cîteva mici demonstrații pe textul TLN. Poate că nu vor recunoaște atunci, dar Dumnezeu este cel care va lucra și îi va lumina [toți [!] care neagă divinitatea Domnului Isus nu sînt născuți din nou ­– și nu credem că exagerăm].

Nu trebuie dialogat cu ei despre chestiuni secundare ca: nemurirea sufletului, pedeapsa eternă, traducerea numelui DOMNUL care în ebraică apare YHWH, regatul de 1000 de ani etc.].

Avînd în vedere că, de multe ori,  discuțiile pe tema divinității Domnului Isus Hristos sînt prea elaborate/detaliate, vom utiliza o prezentare schematică pentru a imprima în mintea cititorilor elementele de bază ale demonstrației.

Referință Text [Traducerea Lumii Noi] Domnul Isus Hristos
  I. Dumnezeu arătat ca Înger  
Judecători
14.21,22
21 Și îngerul lui Iehova nu li s-a mai arătat lui Manoah și soției lui. Atunci Manoah a știut că fusese îngerul lui Iehova.
22 Și Manoah i-a zis soției lui: „Vom muri, fiindcă l-am văzut pe Dumnezeu!”
Dovada scrisă a faptului că Îngerul lui Iahve era Dumnezeu!
  II. Înțelepciunea lui Dumnezeu  
Proverbe
8.1,22,23
1 Nu strigă înțelepciunea? Nu-și înalță discernământul glasul?
22 Iehova m-a adus în existență ca început al căii sale, prima dintre lucrările lui de demult.
23 Am fost așezată din timpuri indefinite, de la început, înainte de a fi pământul.
Dacă Domnul Hristos a fost creat de către Dumnezeu Tatăl, iar El era Înțelepciunea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu era fără înțelepciune înainte de crearea Domnului Isus. Cum ar putea fi posibil acest lucru?
  III. Creator, diferit net de creația Lui  
Psalm

102.24-27

24 Am spus: „O, Dumnezeul meu, nu mă înlătura la jumătatea zilelor mele; anii tăi țin în toate generațiile.
25 Cu mult timp în urmă ai pus temeliile pământului, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale.
26 Ele vor pieri, dar tu vei rămâne, toate se vor uza ca un veșmânt. Le vei înlocui ca pe o haină și timpul lor va trece.
27 Dar tu ești același și anii tăi nu vor avea sfârșit.
Aici referirea se face la Dumnezeu, Iahve, dar vezi nota la Evrei 1.10-12

 

Vezi și secțiunea finală!

Isaia 43.1[a],7 1 Și acum, iată ce a spus Iehova, Creatorul tău,…
7 pe toți cei chemaț­­i cu numele meu și pe care i-am creat pentru gloria mea, pe care i-am întocmit, da, pe care i-am făcut».
Nu este Domnul Isus Creatorul? [Co-Creator] [vezi secțiunea finală!]
Iar dacă este înger, de ce se spune că a creat toate pentru El Însuși. Nici o creatură nu a creat pentru ea însăși, mai ales nu universul.
Daniel

10.13

13 Dar prințul regatului Persiei mi s-a împotrivit douăzeci și una de zile și iată că a venit să mă ajute Mihael*, unul dintre prinții cei mai de seamă, iar eu am rămas acolo, lângă regii Persiei. 13. „unul dintre prinții cei mai de seamă”
Nu este echivalent cu „singurul și cel mai de seamă” – de aici rezultă că Mihail nu este singurul de tipul său și nici cel mai de seamă, ci doar unul dintre ei.
Matei
3.3
3 El este cel despre care a vorbit profetul Isaia cu aceste cuvinte: „Ascultați! Cineva strigă în pustiu: «Pregătiți calea lui Iehova! Faceți drepte cărările sale!»“ Domnul Isus a fost Cel care a venit pe pămînt!
Cum se face că în profeție este vorba de Iahve?
Matei
25,31,32(a)
31 Când va sosi Fiul omului în gloria sa cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul său glorios.
32 Toate națiunile vor fi adunate înaintea sa
Toți îngerii sînt subordonați Domnului Isus. El nu poate fi unul dintre ei. Niciun înger/arhanghel nu domnește…
Matei
28.18,19
18 Isus s-a apropiat și le-a vorbit, zicând: „Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
19 Duceți-vă deci și faceți discipoli din oamenii tuturor națiunilor, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al spiritului sfânt,
Este pus în egalitate cu Dumnezeu Tatăl în autoritate prin afirmațiile din aceste versete.
Fapte 2.36 36 De aceea, toată casa lui Israel să știe sigur că Dumnezeu l-a făcut Domn și Cristos pe acest Isus pe care voi l-ați țintuit pe stâlp“. Domnia care îi este conferită nu este decît din perspectivă umană, temporală, deoarece aceasta exista din eternitate.
Filipeni
2.9-11
9 De aceea, și Dumnezeu l-a ridicat într-o poziție înălțată și i-a dat cu bunăvoință numele care este mai presus de orice alt nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ și al celor de sub pământ,
11 și orice limbă să recunoască deschis că Isus Cristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl.
Orice genunchi al celor din cer include îngerii, deci El nu poate fi înger, adică unul dintre ei.
Coloseni
1.16[c]
Toate celelalte lucruri au fost create prin el și pentru el. Cum este posibil ca Dumnezeu să creeze lucruri pentru un înger? Chiar și cel mai eminent. [vezi duhuri slujitoare Evrei]
Evrei
1.5-14
5 De pildă, căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată: „Tu ești fiul meu. Eu ți-am devenit astăzi tată“? Și din nou: „Eu îi voi fi tată, iar el îmi va fi fiu“?
6 Dar, despre timpul când îl va aduce din nou pe Întâiul său născut în lume, zice: „Toți îngerii lui Dumnezeu să se plece înaintea lui!“
7 Iar despre îngeri zice: „El face din îngerii săi spirite și din slujitorii săi publici o flacără de foc“.
8 Dar despre Fiul spune: „Dumnezeu este tronul tău pentru totdeauna și veșnic,iar sceptrul regatului tău este sceptrul dreptății.
9 Tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea. Iată de ce Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns cu uleiul exultării mai mult decât pe tovarășii tăi“.
10 Și: „La început, tu, Doamne, ai pus temeliile pământului, iar cerurile sunt lucrările mâinilor tale.
11 Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca un veșmânt
12 și le vei face sul ca pe o mantie, ca pe un veșmânt. Ele vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși niciodată“.
13 Dar căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată: „Stai la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi ca scăunel pentru picioarele tale“?
14 Nu sunt ei toți spirite pentru un serviciu public, trimiși să le slujească celor care vor moșteni salvarea?
5.
Întrebarea referitoare la îngeri este tocmai pentru a contrasta natura îngerilor cu natura specială net superioară și statutul Domnului Isus.6.
Regula Bibliei spune că cel inferior se pleacă în fața celui superior – de aceea nu ni se permite să ne închinăm înaintea unui om. Tot așa îngerii nu se închină altui înger, ci Celui Etern, Domnul Isus.
De asemenea, îngerii nu ne sînt nouă superiori [vezi Revelația 22.8,9].10.
Citarea din Ps. 102 arată clar că referirea la Cel care a pus temeliile pămîntului se face către Domnul Isus ca Creator al tuturor lucrurilor.11-12.
Corelat cu finalul epistolei Evrei 13.8, vedem clar că se atestă imuabilitatea și eternitatea Domnului Isus: caracteristici distinct divine.14.
Corelat și cu Revelația 22.16
Scrie clar că îngerii sînt duhuri slujitoare, trimiși să slujească, creați pentru diferite servicii aduse lui Dumnezeu.
Cum poate Domnul Isus să fie un înger/arhanghel cînd îngerii ne slujesc chiar și nouă celor credincioși [v.14]?
Evrei
13.8
8 Isus Cristos este același ieri, azi și pentru totdeauna! Imuabilitate, atribut exclusiv divin.
Revelația
12.7
7 Și în cer a izbucnit un război: Mihael și îngerii lui s-au luptat cu balaurul, iar balaurul și îngerii lui au luptat și ei, 7. Faptul că arhanghelul Mihael are în subordine îngeri înseamnă doar că are autoritate peste un anumit număr dintre ei, nu peste toți.
Revelația
22.8,9,16
8 Eu, Ioan, am auzit și am văzut aceste lucruri. După ce am auzit și am văzut, m-am prosternat ca să mă închin la picioarele îngerului care îmi arătase aceste lucruri.
9 Dar el mi-a zis: „Ai grijă! Să nu faci lucrul acesta! Eu nu sunt decât un tovarăș de sclavie al tău și al fraților tăi care sunt profeți și al celor care respectă cuvintele din acest sul. Lui Dumnezeu să te închini!“
16 «Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu ca să vă depună mărturie despre aceste lucruri în folosul congregațiilor. Eu sunt rădăcina, urmașul lui David și steaua strălucitoare a dimineții.»
Vezi nota la Evrei 1.6 și 1.14
  IV. Eternitate și Domnie Eternă  
Isaia
9.6,7
6 Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia princiară va fi pe umărul lui. El va fi numit Sfătuitor Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Etern, Prinț al Păcii.

7 Domnia princiară se va întinde până departe și pacea nu va avea sfârșit pe tronul lui David și în regatul său, ca să-l întărească și să-l mențină prin justiție și prin dreptate, de acum și pe timp indefinit.

6. Este clar că acel copil este Domnul Isus Căruia I se profețesc niște calități.
Dacă este numit Dumnezeu Puternic, atunci care Dumnezeu este mai puțin Dumnezeu?
7. Este adevărat că nu întotdeuna eternitatea/eternul are valoarea intrinsecă [vezi expresia „dealuri eterne”], dar aici expresia „pe timp nedefinit” indică eternitate. Rezultă că un regat etern este condus doar de către Cineva Etern, Domnul Isus.Oamenii interpretau corect acest pasaj:
Ioan 12.34: 34 „Mulțimea i-a răspuns: „Am auzit din Lege că Cristosul rămîne pentru totdeauna. Cum de spui că Fiul omului trebuie să fie înălțat?
Daniel
7.13-14
13 M-am uitat în viziunile nopții și iată: cu norii cerurilor venea cineva ca un fiu al omului. El a primit permisiunea să intre la Cel Bătrân de Zile și a fost adus aproape, înaintea Lui.
14 Și i s-a dat stăpânire, demnitate și un regat, pentru ca popoarele, națiunile și oamenii de toate limbile să-i slujească cu toții. Stăpânirea lui este o stăpânire de durată indefinită, care nu va trece, și regatul lui este un regat care nu va fi nimicit
Vezi nota la Isaia 9.7
Luca
1.33
33 El va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna și regatul său nu va avea sfârșit“. Vezi nota la Isaia 9.7
2 Petru
1.11
11 De fapt, așa vi se va da din belșug intrarea în regatul veșnic al Domnului și Salvatorului nostru Isus Cristos. Eternitate, atribut exclusiv divin.
Revelația 1.

5b

6

8

13a

17b,c

18

5 … A celui care ne iubește și care ne-a dezlegat de păcatele noastre prin sângele său —
6 și a făcut din noi un regat, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl său —, da, a lui să fie gloria și puterea pentru totdeauna!
8 „Eu sunt Alfa și Omega“, spune Iehova Dumnezeu, „Cel care este, care era și care va veni, Cel Atotputernic“.
13 iar în mijlocul lampadarelor pe cineva ca un fiu al omului,…
17 …El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu-ți fie teamă! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă,
18 cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu pentru totdeauna și veșnic și am cheile morții și ale Hadesului.
Gloria și puterea eternă atribuite Domnului Isus

„Alfa și Omega” este echivalent cu „ Cel dintâi și Cel de pe urmă” [vezi mai clar la Revelația 21.6 comparat cu 22.

Întîlnim iarăși eternitate în descrierea Domnului Isus [„viu pentru totdeauna și veșnic”].

Revelația
3.21
21 Celui care învinge îi voi da voie să se așeze cu mine pe tronul meu, așa cum și eu am învins și m-am așezat cu Tatăl meu pe tronul său. Egalitate în autoritate și conducere la fel ca Dumnezeu Tatăl.
Cine mai are acest privilegiu?
Revelația
4.10,11
8 … „Sfânt, sfânt, sfânt este Iehova Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este și care va veni!“
10 cei douăzeci și patru de bătrâni se prosternează înaintea Celui ce stă pe tron și se închină Celui care trăiește pentru totdeauna și veșnic. Ei își aruncă coroanele înaintea tronului, zicând:
11 „Tu ești demn, Iehova, da, Dumnezeul nostru, să primești gloria, onoarea și puterea, pentru că tu ai creat toate lucrurile și datorită voinței tale ele au venit în existență și au fost create!“
Eternitatea lui Dumnezeu Tatăl.

Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu Tatăl.

 

Revelația
5.12-14
12 Și ei ziceau cu glas tare: „Mielul care a fost înjunghiat este demn să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, onoarea, gloria și binecuvântarea!“
13 Și pe toate creaturile din cer, de pe pământ, de sub pământ și de pe mare, da, pe toate lucrurile din ele, le-am auzit zicând: „A Celui care stă pe tron și a Mielului să fie binecuvântarea, onoarea, gloria și puterea pentru totdeauna și veșnic!“
14 Și cele patru creaturi vii ziceau: „Amin!“, iar bătrânii s-au prosternat și s-au închinat.
Eternitate, atribut exclusiv divin.

Suveranitate absolută, atribut exclusiv divin.

Revelația
11.15
15 Și al șaptelea înger a sunat din trompetă. În cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Regatul lumii a devenit regatul Domnului nostru și al Cristosului său și el va domni ca rege pentru totdeauna și veșnic!“ Eternitate, atribut exclusiv divin.
Revelația 21.5-7 5 Cel ce stătea pe tron a zis: „Iată! Eu fac toate lucrurile noi!“ Și mai zice: „Scrie, pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate!“
6 Și mi-a zis: „S-au împlinit! Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cui îi este sete îi voi da fără plată din izvorul apei vieții.
7 Cine învinge va moșteni aceste lucruri, iar eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu.
În text este vorba despre Dumnezeu Tatăl [așa cum vor să înțeleagă „martorii”].

Vezi notele de la Revelația 1.8,17 și 22.13

Revelația 22.12,13 12 «Iată că eu vin repede, iar răsplata pe care o dau este la mine, ca să-i dau fiecăruia după faptele lui.
13 Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel din urmă, începutul și sfârșitul.
Fără nici un dubiu, acest text se referă la Domnul Isus Cristos.
Cum pot exista 2 „Alfa și Omega”, 2 „cel dintâi și cel din urmă” și 2 „începutul și sfârșitul”.?
  V. Cunoașterea Absolută  
Matei
11.27
27 Toate lucrurile mi-au fost încredințate de Tatăl meu. Nimeni nu-l cunoaște deplin pe Fiul în afară de Tatăl și nimeni nu-l cunoaște deplin pe Tatăl în afară de Fiul și de acela căruia Fiul vrea să i-l dezvăluie. Dacă Dumnezeu ar fi vreodată cunoscut în mod complet de către o ființă creată El încetează să mai fie Dumnezeu.
Ioan
1.17-18
17 Căci Legea a fost dată prin Moise, iar bunătatea nemeritată și adevărul au venit prin Isus Cristos.
18 Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dumnezeul unic-născut, care se află în sânul Tatălui, este cel care a dat explicații despre el.
„Isus Cristos…dumnezeul unic-născut, care se află în sânul Tatălui,”

Mai sînt necesare explicații?

Ioan
2.24,25
24 Dar Isus nu avea încredere în ei, pentru că îi cunoștea pe toți
25 și pentru că nu avea nevoie să-i depună cineva mărturie despre om, căci știa ce era în om.
Această cunoaștere aparține doar lui Dumnezeu.
Domnul Isus face uz de aceasta fără o descoperire specială din partea lui Dumnezeu Tatăl.
Ioan
5.19
20 Căci Tatăl are afecțiune pentru Fiul și îi arată toate lucrurile pe care le face; și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, pentru ca voi să fiți uimiți. Nici o făptură nu cunoaște tot ce face Dumnezeu. Altfel Acesta ar înceta să mai fie Dumnezeu.
  VI. Salvator la fel ca Dumnezeu Tatăl  
Isaia
43.11
11 Eu, eu sunt Iehova, și în afară de mine nu este niciun salvator“. Vezi nota la Luca 2.11
Isaia
45.21
22 Întoarceți-vă la mine și veți fi salvați, voi, toți cei de la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul! Un text favorit al arienilor referitor la unicitatea lui Dumnezeu.
Dar dar acesta nu spune CUM este Dumnezeu, ci CE ESTE Dumnezeu: adică Dumnezeu adevărat cu reală capacitate de salvare!
Osea
13.4
4 Dar eu sunt Iehova, Dumnezeul tău, încă din țara Egiptului; tu nu cunoșteai alt Dumnezeu în afară de mine și nu era alt salvator în afară de mine. Vezi nota la Luca 2.11
Luca
2.11
11 fiindcă în orașul lui David vi s-a născut astăzi un Salvator, care este Cristos Domnul. Există 2 Salvatori? – Concluzia simplă este că Domnul Isus este egal cu Dumnezeu Tată în putere [implicit în esența Divină] pentru că are capacitatea de a salva și de a oferi salvarea!
Filipeni
3.20
20 Cât despre noi, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm cu nerăbdare un salvator, pe Domnul Isus Cristos Vezi nota la Luca 2.11
Tit
2.13
13 în timp ce așteptăm fericita speranță și manifestarea glorioasă a marelui Dumnezeu și a Salvatorului nostru, Cristos Isus Vezi nota la Luca 2.11
Tit
3.6
6 El a turnat din belșug acest spirit peste noi prin Isus Cristos, Salvatorul nostru Vezi nota la Luca 2.11
2 Petru
1.1
1 Simon Petru, sclav și apostol al lui Isus Cristos, către cei care au dobândit o credință, adică același privilegiu ca noi, prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Salvatorului Isus Cristos Vezi nota la Luca 2.11
2 Petru
3.18
18 Nu, ci continuați să creșteți în bunătatea nemeritată și în cunoașterea Domnului și Salvatorului nostru Isus Cristos. Vezi nota la Luca 2.11
ETC.
  VII. Egalitate în drepturi cu Dumnezeu Tatăl
Ioan
5.18
18 De aceea căutau iudeii și mai mult să-l omoare: fiindcă nu numai că încălca sabatul, ci îl și numea pe Dumnezeu Tatăl său, făcându-se egal cu Dumnezeu. Iudeii vedeau clar că Domnul Isus afirma indirect că este Dumnezeu, că are aceeași autoritate ca El [prin expresia „Fiul lui Dumnezeu”].
Ioan
5.21-26, 39,40
21 Căci, așa cum Tatăl scoală morții și le dă viață, tot așa și Fiul le dă viață celor cărora vrea.
22 Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a încredințat-o Fiului,
23 pentru ca toți să-l onoreze pe Fiul așa cum îl onorează pe Tatăl. Cine nu-l onorează pe Fiul nu-l onorează pe Tatăl, care l-a trimis.
24 Foarte adevărat vă spun: Cine aude cuvântul meu și îl crede pe cel care m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
25 Foarte adevărat vă spun: Vine ceasul, și acesta este acum, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor da ascultare vor trăi.
26 Pentru că, așa cum Tatăl are viață în sine, așa a făcut ca și Fiul să aibă viață în sine.
39 Voi cercetați Scripturile gândind că prin ele veți avea viață veșnică, dar chiar ele depun mărturie despre mine.
40 Și totuși nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață.
21,26,40.
Generarea vieții este atribut exclusiv divin.
Domnul Isus posedă acest atribut.22.
Judecata se va face pentru: îngerii căzuți, oamenii necredincioși, oamenii credincioși. Dumnezeu nu ar renunța la a judeca atît timp cît Cel căruia Îi dă judecata nu ar fi egal cu El.23.
Domnul Isus Hristos afirmă că este demn să primească același tip de închinare pe care îl acordăm lui Dumnezeu Tatăl.24.
Generarea vieții fără aport exterior este o caracteristică exclusiv Divină.
Ioan
10.33-36
33 Iudeii i-au răspuns: „Aruncăm cu pietre în tine nu pentru o lucrare bună, ci pentru blasfemie, pentru că tu, deși ești om, te faci dumnezeu“.
34 Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: «Am spus: „Sunteți dumnezei“»?
35 Dacă el i-a numit «dumnezei» pe cei împotriva cărora a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, și totuși Scriptura nu poate fi anulată,
36 cum de-mi ziceți mie, pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume: «Blasfemiezi», pentru că am spus: Sunt Fiul lui Dumnezeu?
Vezi nota la Ioan 5.18
Ioan
20.27,28, 31
27 Apoi i-a zis lui Toma: „Pune-ți degetul aici și vezi mâinile mele. Ia-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu mai fi necredincios, ci fii credincios“.
28 Răspunzând, Toma i-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!“
31 Dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, să aveți viață prin numele său.
Domnul Isus a corectat întotdeauna afirmațiile eronate, DAR nu l-a contrazis pe Toma că ar fi spus ceva greșit.

 

  Demonstrație finală  
Isaia
44.24
24  Iată ce a spus Iehova, Răscumpărătorul tău și Cel care te-a întocmit din pântece: „Eu, Iehova, fac totul: eu însumi am întins cerurile și am așternut pământul. Cine a fost cu mine? Dacă nu a fost nimeni cu Iahve atunci cînd a creat, atunci de ce I se atribuie și Domnului Isus titlul de Creator și se menționează că este Creator [vezi Ioan 1.3]?

Ori, dacă Domnul Isus a fost creat înaintea tuturor lucrurilor, atunci de ce nu apare lîngă Dumnezeu în actul creării a „toate lucrurile”?

Ioan
1.1-3
1  La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era un dumnezeu.

2  El era la început cu Dumnezeu.

3  Toate lucrurile au venit în existență prin el și fără el n-a venit nimic în existență.

Demonstrația în schema de mai jos.

 

 0. Tot ceea ce există
1. Tot ceea ce

NU a venit

în existență

 

Dumnezeu

2. Tot ceea ce

a venit

în existență

 

Toate lucrurile create

 

[fără el n-a venit nimic în existență]
el = Domnul Isus

=> Domnul Isus → categoria 1.
Adaptare după: https://blogs.thegospelcoalition.org/justintaylor/2014/12/17/how-to-use-the-back-of-a-napkin-to-prove-to-a-jehovahs-witness-that-jesus-is-god/

 

Obiecții la argumentarea grafică finală:

#1. un dumnezeu ≠ [diferit de] ființă divină

= în general termenul de „un/niște dumnezeu/i” era folosit pentru zei, dumnezei falși. Menționarea formei „un dumnezeu” este ieșită din context și nu are legătură nici cu finalul evangheliei prezentate de Ioan, cap. 20,31 – Isus este Fiul lui Dumnezeu, UNIC de felul lui.

#2. fără el = [ar semnifica] cu excepția lui

Rezultatul ar fi formulat în acest mod: Cu excepția Domnului Isus, care a venit în existență, n-a venit nimic în existență. = nonsens

Ori toți au venit în existență [textul nu spune asta], ori Domnul Isus nu a venit în existență [adică nu a fost creat].

#3. la început = într-un început [odată] [în greacă este „în început”]

= ca să proiecteze „crearea” Domnului Isus într-un început, ar trebui să mai existe un început al creării celorlalte lucruri => apariția a 2 începuturi [nu este menționat nicăieri în Biblie că ar exista 2 începuturi].

 

MAI JOS SÎNT CÎTEVA EXTRASE DIN CEEA CE SE GĂSEȘTE PE SITUL jw.org

Obiecțiile sînt comentariile noastre raportate la ceea ce este scris pe situl lor.
[În cazul în care constatați diferențe față de versiunea de aici, menționăm că perioada accesării a fost iulie 2017]

☻ Cred Martorii lui Iehova în Isus?

Da, noi credem în Isus. El a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine“ (Ioan 14:6). Noi suntem convinși că Isus a venit pe pământ din ceruri și că și-a dat viața umană perfectă ca jertfă de răscumpărare (Matei 20:28). Moartea și învierea sa le deschide calea spre viață veșnică celor care manifestă credință în el (Ioan 3:16). De asemenea, noi credem că în prezent Isus domnește ca Rege al Regatului ceresc al lui Dumnezeu. În curând, acest regat va aduce pacea pe întregul pământ (Revelația 11:15). Totuși, noi acordăm atenție și următoarelor cuvinte ale lui Isus: „Tatăl este mai mare decât mine“ (Ioan 14:28). Prin urmare, nu ne închinăm lui Isus deoarece nu-l considerăm Dumnezeul Atotputernic.
https://www.jw.org/ro/martorii-lui-iehova/intrebari-frecvente/cred-in-isus/

OBIECȚIE:
Dacă noi, bieți muritori „nu ne închinăm lui Isus deoarece nu-l considerăm Dumnezeul Atotputernic”, DE CE toate făpturile create se închină înaintea Lui la fel ca Tatălui, în aceeași manieră, măsură etc.? [vezi mai sus notele la Ioan 5.18,23 și Filipeni 2.10]

☻ 1. Cum a venit Isus în existenţă?

Spre deosebire de oameni, Isus a trăit în cer ca spirit înainte de a se naşte ca om pe pământ (Ioan 8:23). El a fost prima creaţie a lui Dumnezeu şi a contribuit la crearea tuturor celorlalte lucruri. Întrucât numai el a fost creat în mod direct de Iehova, este în mod potrivit numit Fiul „unic-născut“ al lui Dumnezeu (Ioan 1:14). Isus a slujit ca Purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, fiind astfel numit şi „Cuvântul“. — Citeşte Proverbele 8:22, 23, 30; Coloseni 1:15, 16.
https://www.jw.org/ro/publicatii/carti/veste-buna-din-partea-lui-dumnezeu/cine-este-isus-cristos/

OBIECȚIE:
Argumentarea că „El a fost prima creaţie a lui Dumnezeu şi a contribuit la crearea tuturor celorlalte lucruri. Întrucât numai el a fost creat în mod direct de Iehova, este în mod potrivit numit Fiul „unic-născut“ al lui Dumnezeu” se bazează pe zero texte clare din Scriptură. Nu scrie nicăieri că Domnul Isus Hristos este prima creație directă a lui Dumnezeu [Proverbe 8 este nu este clar, iar nașterea de acolo și din Ioan 1.14 nu înseamnă creare].

☻ „Eu şi Tatăl una suntem“ (Ioan 10:30).

Să analizăm contextul. În versetul 25, Isus a spus că lucra în numele Tatălui său. În versetele 27 la 29, el vorbeşte despre oile figurative, pe care Tatăl i le-a dat. Ascultătorii săi n-ar fi înţeles aceste cuvinte dacă el şi Tatăl său ar fi una şi aceeaşi persoană. De fapt, Isus voia să spună că el şi Tatăl său sunt atât de apropiaţi, încât nimeni nu putea lua oile de la el, după cum nimeni nu le putea lua de la Tatăl său. E ca şi cum un fiu i-ar spune unui duşman al tatălui său: „Dacă îl ataci pe tatăl meu, mă ataci pe mine“. Nimeni nu s-ar gândi că acest fiu şi tatăl său sunt una şi aceeaşi persoană. Oricine ar înţelege că între ei există o unitate perfectă.
https://www.jw.org/ro/publicatii/reviste/wp20090901/in-ce-sens-isus-si-dumnezeu-sunt-una/

OBIECȚIE:
Nu spunem că Domnul Isus și Dumnezeu Tatăl ar fi una și aceeași Persoană/Ființă.
În niciun caz! Faptul de a avea aceeași esență nu înseamnă a fi aceeași Persoană/Ființă. Ca să utilizăm exemplul lor, un tată și fiul său au aceeași esență, adică materialul genetic este similar, sînt amîndoi oameni, dar nu sînt identici [chiar dacă acest exemplu este slab și poate fi interpretabil].

☻ Cine este arhanghelul Mihael?

ÎN BIBLIE există doar câteva pasaje în care se vorbeşte despre o creatură spirituală numită Mihael. Ori de câte ori se face referire la el, este prezentat în plină acţiune. În cartea biblică Daniel se spune despre Mihael că se luptă cu îngerii răi, în scrisoarea lui Iuda, că are o divergenţă cu Satan, iar în cartea Revelaţia, că poartă război împotriva Diavolului şi a demonilor săi. El susţine guvernarea lui Iehova şi luptă împotriva duşmanilor Săi. Astfel, Mihael trăieşte la înălţimea numelui său, care înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”. Dar cine este Mihael?

OBIECȚIE:
Nu scrie nicăieri în Biblie că Mihael susţine guvernarea lui Iehova.

☻  În Biblie, unele persoane au mai multe nume. De exemplu, patriarhul Iacob este numit şi Israel, iar apostolului Petru i se spune şi Simon (Geneza 49:1, 2; Matei 10:2). În mod asemănător, Biblia arată că Mihael este un alt nume al lui Isus Cristos, purtat atât înainte de a veni pe pământ, cât şi după ce s-a înălţat la cer. Să analizăm câteva dovezi biblice care sprijină această idee.

Arhanghel. Cuvântul lui Dumnezeu îl numeşte pe Mihael „arhanghelul”, care înseamnă „căpetenie a îngerilor” (Iuda 9). Observă că Mihael este numit arhanghelul, nu arhanghel, ceea ce arată că există un singur înger care ocupă această poziţie. De fapt, termenul arhanghel apare în Biblie numai la singular. În plus, Cuvântul lui Dumnezeu arată că există o strânsă legătură între Isus şi poziţia de arhanghel.  În 1 Tesaloniceni 4:16 se spune despre Domnul Isus Cristos: „Însuşi Domnul va coborî din cer cu un strigăt poruncitor, cu glas de arhanghel”. Din acest verset reiese că Isus are „glas de arhanghel”. Înţelegem de aici că Isus însuşi este arhanghelul Mihael.

OBIECȚIE:
Nu scrie nicăieri în Biblie că Mihael este un alt nume al lui Isus Cristos. Analogia cu Simon, zis Petru este una copilărească. Textul biblic nu permite acest lucru. Niciun apostol nu l-a numit pe Domnul Isus Hristos nici măcar o dată cu numele Michael! În 1 Tesaloniceni 4:16 nu spune că glasul de arhanghel este glasul Domnului Hristos, ci arhanghelul anunță venirea Sa.

☻  Comandant. Potrivit Bibliei, „Mihael şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul . . . şi [cu] îngerii lui” (Revelaţia 12:7). Deci Mihael este Comandantul unei armate de îngeri fideli. De asemenea, cartea Revelaţia spune că şi Isus este Comandantul unei armate de îngeri fideli (Revelaţia 19:14-16). Apostolul Pavel aminteşte şi el despre ‘Domnul Isus’ şi „îngerii săi puternici” (2 Tesaloniceni 1:7). Prin urmare, Biblia vorbeşte despre Mihael şi „îngerii lui”, precum şi despre Isus şi „îngerii săi” (Matei 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petru 3:22). Întrucât nu există nicio dovadă în Cuvântul lui Dumnezeu că în cer ar exista două armate de îngeri fideli, una condusă de Mihael şi alta, de Isus, este logic să tragem concluzia că Mihael este, de fapt, Isus Cristos în poziţie cerească.
https://www.jw.org/ro/publicatii/carti/invata-biblia/cine-este-arhanghelul-mihael-isus/

OBIECȚIE:
Este adevărat că nu scrie în Biblie de două armate, DAR este scris că Armatele din cer îl urmau pe cai albi şi erau îmbrăcate în in fin, alb şi curat” [Rev.19.14 TLN], deci există cel puțin două [de fapt, mult mai multe. Vezi și numărul imens de îngeri menționat].
Contextul din Revelaţia 12.7 nu ne permite să extrapolăm la tot Noul Testament ceea ce se relatează/profețește acolo. Acel eveniment nu are legătură cu demonstrarea că Domnul Isus este arhanghelul Mihail, ci faptul că există îngeri „puternici”, mai mari în ierarhie decît ceilalți, cărora le sînt date misiuni speciale.

Pentru descărcarea în format PDF – A4 – legătura aici.
Pentru descărcarea în format PDF – A5 [pentru mobil, tabletă] – legătura aici.

Formatul A4 se poate tipări. Formatul A5 se poate doar vizualiza.

2 gânduri despre &8222;Divinitatea Domnului Isus [partea 2]&8221;

  1. Pingback: Divinitatea Domnului Isus [partea 1] | RECRITIX

Doar comentarii pertinente și la obiect

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s